top of page

STATUT DRUŠTVA

 

Na podlagi Zakona o društvih uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2; Ur. list RS št. 64/2011) je Zbor članov na 1. izredni seji zbora članov, z dne 2. 11. 2013, sprejel spremembe Statuta in potrdil prečiščeno besedilo. S tem dnem preneha veljati Statut z dne 14. 7. 2008.

 

STATUT DRUŠTVA: ZDRUŽENJE VINARJEV VINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Polno ime društva je ZDRUŽENJE VINARJEV VINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE, skrajšano ime pa Združenje vinarjev VRS. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je Ljubljana. 

 

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb vinogradnikov, vinarjev-neposrednih pridelovalcev in z vinom povezanih oseb, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na prostovoljni podlagi.

 

3. člen

Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je kratica VRS. Pečat društva je krog s premerom 3 cm, v sredini katerega je znak društva, ob robu pa napis »ZDRUŽENJE VINARJEV VINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE«.

 

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

 

5. člen

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

6. člen

Posamezni člani društva se lahko, za potrebe izvajanja aktivnosti, organizirajo v posebno skupino ali sekcijo. Delovanja skupine mora temeljiti na statutu in drugih aktih društva, lahko pa v pravilnikih in drugih aktih določi podrobnejša določila svojega delovanja. Skupino ali sekcijo potrdi zbor članov na pobudo članov društva. Skupine ali sekcije delujejo v okviru društva in nimajo statusa pravne osebe.

 

7. člen

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča po elektronski pošti, SMS-jih ali drugih načinih obveščanja, s tem, da so zapisniki vseh organov društva v pisni obliki dostopni na vpogled vsem članom društva. Širšo javnost obvešča društvo: - s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje lahko vabijo novinarji ter druge osebe, ki kažejo tak interes, - z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc, - prek drugih sredstev javnega obveščanja, - preko svetovnega spleta. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

8. člen

Namen društva ZDRUŽENJE VINARJEV VINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE je dvigovanje kulture uživanja slovenskih vin in poznavanja slovenskih vin v Evropski uniji in preostalem svetu. Cilji društva so: - Večja povezanost vinarjev in njihovih vin ter skupen nastop na trgu; To bomo dosegli skozi odnose z javnostmi, marketingom kakovostnih vin in z vinom povezanih izdelkov in storitev ter z dobrodelnimi, športnimi in kulturnimi dogodki. - Večja usposobljenost vinarjev na področjih, ki so pomembna za kakovost vin in njihovo prepoznavnost na trgu; - Dvig kulture uživanja vin - graditi želimo mostove med večjimi in manjšimi slovenskimi pridelovalci in ljubitelji vin. Dejavnosti bo društvo izvajalo na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

 

9. člen

Za doseganje ciljev, navedenih v prejšnjem členu, društvo na nepridobitni podlagi razvija naslednje naloge na področju svojega delovanja:

1. Zbira statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj vinogradništva in vinarstva.

2. Sodeluje pri načrtovanju in izpeljavi domačih in mednarodnih predstavitev svojih članov in promocije slovenskega vinarstva.

3. Usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu izobraževanju.

4. Spodbuja strokovno in znanstveno-raziskovalno delo tako, da z nacionalnimi in tujimi inštitucijami sodeluje pri projektih, ki so pomembni za razvoj tega področja.

5. Sodeluje z občinskimi, upravnimi organi, s skupnostmi in družbenimi organizacijami, ki delujejo na področju.

6. Prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna združenja in organizacije z podobnimi cilji. Za doseganje ciljev, navedenih v prejšnjem členu, društvo izvaja posamezne naloge na področju delovanja na profitni podlagi. Za potrebe administrativnih podatkovnih zbirk in potrebe statistike ter skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. L. RS, št. 69/07 in 17/08) se te naloge razvrščajo v opredeljene šifre SKD. Društvo na pridobitni podlagi razvija naslednje naloge:

 

1. Promovira kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Slovenije ter ohranja naravno in kulturno dediščino ter izročilo povezano z njimi; (SKD: J59.200, J63.990, M70.210, N82.990, P85.590, P85.600, R91.030)

2. Marketing kakovostnih vin in z vinom povezanih izdelkov in storitev (SKD: G47.240, G47.250, G47.290, G47.789, G47.810, G47.890, G47.910, G47.990)

3. Izvaja naloge za potrebe svojih interesnih skupin in v zvezi z njihovimi projekti; (SKD: M74.900, S96.090)

4. Organizira in sodeluje pri organizaciji domačih in mednarodnih dogodkov, prireditev, strokovnih srečanj in posvetov, simpozijev, natečajev, razstav in drugih oblik povezovanja, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti in razvoju Slovenije (SKD: M72.110, M73.200, N82.300)

5. Vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne literature v slovenskem in tujih jezikih; (SKD: J58.110, J58.120, J58.130, J58.140, J58.190) Društvo lahko zaradi uresničevanja namenov in ciljev kot dopolnilo k nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Kot dopolnilna dejavnost k nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. Pridobitno dejavnost opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

 

III. ČLANSTVO

 

10. člen

Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba ali vsaka pravna oseba, ki sprejme statut društva. V ta namen podpiše pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva. Člane sprejema upravni odbor društva. Članstvo v društvu je prostovoljno.

 

11. člen

Pravice članov društva so: - da volijo in so izvoljeni v organe društva, - da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, - da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti, - da dajejo predloge organom društva k delu in izpolnjevanju nalog, - da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem, - da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba pravne osebe.

 

12. člen

Dolžnosti članov društva so: - da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe organov društva, - da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva, - da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na druge člane, - da redno plačujejo članarino, - da skrbijo za ugled društva, objekte in druga sredstva s katerimi društvo razpolaga.

 

13. člen

Člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb članic društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma zastopniku društva na način določen s tem temeljnim aktom. Pravice in dolžnosti članov v organih društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

 

14. člen

Članstvo v društvu preneha: - z izstopom, - s črtanjem, - z izključitvijo, na podlagi sklepa disciplinske komisije društva, - s smrtjo. Član prostovoljno izstopi iz društva. Pisno izjavo o izstopu mora najkasneje do prvega oktobra podati upravnemu odboru. Če član zamudi rok za izstopno izjavo, mora plačati članarino tudi za prihodnje leto. Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine 2 leti zapored. Člana iz društva črta upravni odbor. Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika. Vsak član društva ima pravico, v roku enega leta od prejema dokončne odločitve, pred sodiščem izpodbijati odločitev organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim aktom ali drugimi splošnimi akti društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

 

15.

člen Organi društva so: - Zbor članov, - Upravni odbor, - Nadzorni odbor, - Disciplinska komisija. Zbor članov

 

16.

člen Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov je lahko reden in izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora, ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni zbor članov sklepa samo o stvari za katero je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi dokumenti. Sklic zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je sklican. Redne in izredne seje zbora članov lahko potekajo na dogovorjeni lokaciji ali v obliki korespondenčne seje z uporabo novih medijev (elektronska pošta, telefonske konference, internetne konference ipd.). Sklic zbora članov na korespondenčno sejo mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 3 dni pred dnevom, za katerega je bil sklica, ostala pravila pa so enaka ne glede na obliko izvedbe seje. Enaka določila se smiselno uporabijo tudi za delovanje ostalih organov društva.

 

17.

člen Zbor članov sprejema odločitve z glasovanjem, pri čemer ima vsak član en glas. Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne.

 

18.

člen Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nato zbor članov veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 4 članov.

 

19.

člen Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

 

20. člen

Naloge zbora članov so: - sklepa o dnevnem redu, - razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem, - sprejema delovni program društva, - sprejema finančni načrt za prihodnje leto, ter potrjuje zaključni račun za minulo leto, - določa višino članarine, - sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva, - voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije, - odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora in disciplinske komisije, - dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, - odloča o prenehanju, sodelovanju in združevanju društva, - odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, - odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva. Posamezni predlogi za obravnavo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov.

 

21. člen

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika. Upravni odbor

 

22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijske, upravne, administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži zbor članov ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

23. člen

Upravni odbor sestavlja 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik ter 3 ostali člani. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

 

24. člen

Naloge upravnega odbora so: - sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter predloge za zbor članov, - pripravlja predloge za splošne akte društva, - pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun, - sestavlja letni koledar aktivnosti in prireditev, - vodi posle, ki zadevajo evidenco članov, - imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije, - skrbi za materialno in finančno poslovanje in za sredstva ter premoženje društva, - neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva, - odloča o spremembi poslovnega naslova sedeža društva, - iz društva črta člana, če le – ta kljub opominu ne plača članarine 2 leti zapored.

 

25. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oz. tajnik društva. Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

 

26. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

 

27. člen

Član upravnega odbora lahko odstopi is svojega položaja ali je razrešen s funkcije člana pred koncem mandata. Če želi posamezni član odstopiti s svojega položaja pred potekom mandata, za katerega je bil izvoljen, mora o tem pisno obvestiti predsednika združenja. Na podlagi obvestila o odstopu mora predsednik združenja, skladno s postopki, sklicati zbor članov na katerem se na to mesto imenuje nov član upravnega odbora. Zbor članov lahko razreši kateregakoli od članov pred potekom mandata, za katerega je bil izvoljen, če član krši določila statuta ali drugih aktov društva, povzroča škodo društvu, razpolaga s sredstvi društva v nasprotju z določili statuta, drugih aktov društva ali smernicami upravnega odbora društva. V primeru razrešitve mora zbor članov na seji, na kateri izglasuje odpoklic člana, takoj izvoliti novega člana. Smiselno se ta člen uporablja za člane vseh organov društva.

 

Nadzorni odbor

 

28. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor društva tudi podaja ocene, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti. Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

29. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Na sejah upravnega odbora lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati.

 

30. člen

Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

 

Disciplinska komisija

 

31. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli zbor članov za dobo 4 let. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Disciplinska komisija je odgovorna zboru članov in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

32. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: - kršitve določb statuta, - nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, - neizvrševanje sklepov organov društva, - dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

 

33. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva, v skladu z disciplinskim pravilnikom naslednje, naslednje ukrepe: - opomin, - javni opomin, - izključitev. Zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ. Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi disciplinske komisije so veljavno sprejeti, če za sklep glasuje večina članov.

 

Predsednik društva

 

34. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati zastopnik društva in predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. V času predsednikove odsotnosti ga nadomeščata podpredsednik ali tajnik društva. Podpredsednik ali tajnik društva, ki nadomeščata predsednika, lahko v njegovi odsotnosti opravljata le redna opravila, ne moreta pa zastopati in predstavljati združenja nasproti tretjim osebam.

 

35. člen

Predsednik društva lahko ponudi odstop, odstopi od svoje funkcije ali je odpoklican pred potekom mandata, za katerega je bil izvoljen. Predsednik društva mora o ponujenem odstopu oziroma odstopu, in razlogih za svojo odločitev, pisno obvestiti zbor članov društva. Zbor članov lahko ponujen odstop predsednika zavrne oziroma potrdi njegovo funkcijo do izteka mandata. Zbor članov lahko ponujen odstop predsednika sprejme in, skladno s postopki odločanja, na to mesto imenuje novega predsednika. Zbor članov društva lahko odpokliče predsednika društva, če predsednik društva krši določila statuta ali drugih aktiv društva, povzroča društvu škodo, razpolaga s sredstvi društva v nasprotju z določili statuta ali drugih pravnih aktov društva ali smernicami upravnega odbora društva. Ob odpoklicu predsednika društva mora zbor članov, skladno s postopki odločanja, izvoliti novega predsednika. Do izvolitve novega predsednika opravlja funkcijo predsednika društva podpredsednik. Ta člen se smiselno uporablja tudi za funkcijo podpredsednika, tajnika in blagajnika društva.

 

Tajnik društva

 

36. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.

 

Blagajnik društva

 

37. člen

 

Blagajnik je odgovoren za vodenje računovodskih evidenc in blagajniško poslovanje. Za knjiženje in pripravo letnih finančnih poročil se s pogodbo pooblasti zunanji računovodski servis.

 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

38. člen

Viri dohodkov društva so: - članarina, - javna sredstva, - sredstva pridobljena na razpisih, - prispevki sponzorjev in donatorjev, - darila in volila, - z opravljanjem nepridobiten in pridobitne dejavnosti ter iz naslova materialnih pravic, - drugi viri. Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

39. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

 

40. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z Zakonom o društvih, računovodskimi standardi za društva ter drugimi relevantnimi predpisi. Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s Pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju sprejme zbor članov.

 

41. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava oziroma za to delo najame zunanjega izvajalca.

 

42. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča zbor članov društva.

 

43. člen

Društvo lahko k financiranju svojih aktivnosti povabi sponzorje ali donatorje. Sponzorji ali donatorji so lahko fizične in pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji ali donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

 

44. člen

Društvo preneha: - po volji članov, - s spojitvijo z drugimi društvi, - s pripojitvijo k drugemu društvu, - s stečajem, - na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali - po samem zakonu.

 

45. člen

V primeru prenehanja društva je prejemnik nerazporejenih sredstev po poplačilu vseh obveznosti Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Rožanska 2, 1000 Ljubljana.

 

VII. DRUGE DOLOČBE

 

46. člen

Poslovno leto traja od 1. (prvega) januarja do 31. (enaintridesetega) decembra.

 

47. člen

Društvo lahko za potrebe svojega delovanja sprejema pravilnike, ustanavlja komisije ter skupine in sekcije.

 

48. člen

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte: - Disciplinski pravilnik, - Pravilnik o vpisnini in članarini, - Pravilnik o materialno finančnem poslovanju.

 

49. člen

V kolikor v Statutu ni drugače opredeljeno, se upoštevajo določila Zakona o društvih in druge relevantne zakonodaje.

 

50. člen

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme zbor članov društva in ko ga potrdi pristojni organ Upravne enote.

 

 

Zapis ustreza originalu. Original potrjen od UE Ljubljana je v arhivu društva.

 

 

 

bottom of page